Obchodní podmínky


Obchodní podmínkyA. Úvodní ustanovení


1.     Tento nákupní řád platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném prodávajícím prostřednictvím internetových stránek na adrese www.Q1skloporcelan.cz.

2.     Tento nákupní řád je závazným ustanovením a upravuje a vymezuje vzájemný obchodní vztah, práva a povinnosti mezi zákazníkem (dále kupující) a provozovatelem (dále prodávající) internetového obchodu , kterým je Q1trading s.r.o.  se sídlem Píškova 1961/42, 155 00 Praha , IČ: 04633890  DIČ: CZ 04633890, info@q1foryourhome.cz, 00420 777 99 55 87.

3.     Kupujícím je spotřebitel - osoba, která uzavírá smlouvu mimo rámec své obchodní či podnikatelské činnosti nebo s ní jinak jedná.

4.     Kupující je povinen před objednáním zboží seznámit se s obchodními podmínkami prodávajícího a reklamačním řádem.


  


B. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy


1.     Prodávající kupujícímu spotřebiteli sděluje, že:

a.     náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),

b.     požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím, pokud není mezi stranami výslovně sjednána záloha či jiná platba,

c.     prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;

d.     Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru v provozovně prodávajícího je náklad na dodání zboží 0,- Kč;

e.     v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo bez udání důvodu od smlouvy odstoupit(není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o: 


                                      i.        kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

                                     ii.        smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

                                    iii.        smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;  přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na webových stránkách prodávajícího;


f.      spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:


                                      i.        o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

                                     ii.        o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

                                    iii.        o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

                                    iv.        o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

                                     v.        o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

                                    vi.        o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;


g.     v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

h.     spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

i.      v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit mimosoudně u prodávajícího na emailové adrese info@Q1skloporcelan.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů a Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


C. Objednací podmínky


1.     Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.q1skloporcelan.cz. Veškerá prezentace zboží je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.     Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží.

3.     Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo v internetovém obchodě prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu na adrese www.q1skloporcelan.cz, kdy kupující vloží zboží do elektronického košíku. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávkový formulář e-shopu obsahuje mimo jiné informace o zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s balením a dodáním. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “dokončit objednávku”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pro kupujícího závazné.

5.     Smlouva je uzavřena tím, že prodávající odešle potvrzení o přijetí a potvrzení objednávky s uvedením specifikace zboží, včetně termínu a způsobu dodání zboží na adresu elektronické pošty kupujícího (dále jen „smlouva“). Potvrzení bude obsahovat aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího popř. odkaz na tyto dokumenty. Přijetím nabídky ze strany kupujícího s dodatkem nebo odchylkou není smlouva uzavřena.

6.     Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem(obchodními podmínkami) a že s nimi souhlasí. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.     Smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje, že zboží od prodávajícího převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou cenu.

8.     Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, je považována za neplatnou.

9.     Kupující uzavřením smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám.

10.   Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo v souladu s právními předpisy. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat výslovně ve smlouvě. Odchylná ujednání ve  smlouvě mají přednost.


 

D. Ceny


1.     Cena zboží je smluvní. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv měnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění. Aktuální ceny jsou vždy uvedeny u jednotlivého zboží, a to včetně uvedení DPH.

2.     Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

3.     Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu www.q1skloporcelan.cz jsou zobrazovány jako konečné včetně DPH. Cena nezahrnuje dopravu, která je kupujícímu  účtována samostatně podle druhu zboží a konkrétního způsobu zvolené dopravy.

4.     Akční ceny platí vždy do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat.

5.     Cena je splatná nejpozději při převzetí zboží.

6.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží


 

E. Platební podmínky


Kupující z České republiky uhradí cenu zboží takto:


Převodem na účet prodávajícího vedený u FIO číslo účtu 2300910013 / 2010 a to při odeslání objednávky (cena je splatná do 3 pracovních dnů, při tomto způsobu platby bude zboží expedováno až po realizaci převodu celé částky)


Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:


  • Převodem na účet ZDARMA


F. Dodací podmínky


Platné na území České republiky:


1.     V případě osobního odběru je zboží rezervováno v centrále prodávajícího po dobu 7 dnů od potvrzení objednávky.

2.     Zboží prodávající doručuje prostřednictvím České pošty nebo smluvního přepravce na adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

3.     Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží. Balné je ZDARMA.

4.     Náklady na odeslání zboží jsou závislé na způsobu platby a hodnotě zboží. V případě platby zboží na dobírku jsou k objednávce připočteny náklady dle aktuální sazby uvedené na internetových stránkách při objednávce zboží.

5.     V případě, že má prodávající nabízeného zboží skladem, je prodávající schopen odeslat zboží kupujícímu do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů.

6.     Kupující bere na vědomí, že prodávající nemůže ovlivnit doručovací doby České pošty a smluvního přepravce. V případě, že není prodávající schopen zajistit odeslání zboží kupujícímu do 7 dnů, kontaktuje kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s kupujícím způsob realizace této objednávky.

7.     Je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.     Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo přepravce.


Přehled možných způsobů doručení objednaného zboží a jejich ceny pro:


  • Smluvní přepravce PPL 99,-Kč
  • Česká pošta – balík do ruky 110,-Kč
  • Osobní odběr v centrále prodávajícího na adrese D8 European park, Agility logistics, Kozomín 501, 277  45 Úžice  - EXIT 9 (D8), Czech Republic,  -  ZDARMA


G. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího


1.     Kupující může zrušit objednávku zboží kdykoliv před jeho odesláním, a to telefonicky na čísle +420 777995587 nebo na základě e-mailu odeslaného kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího info@q1skloporcelan.cz.

2.     Dle podmínek uvedených v sekci B tohoto nákupního řádu a dle ustanovení § 1829 odst. 1 a násl. občanského zákoníku má kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být prodávajícímu doručeno.

3.     Prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře na internetových stránkách prodávajícího, kde musí být uvedeno mimo jiné datum objednávky ve formátu DD.MM.RRRR, číslo objednávky, číslo účtu na které je vrácení peněz požadováno, datum a podpis kupujícího a forma a datum odeslání zboží na adresu prodávajícího. Prodávající potvrdí přijetí formuláře bez zbytečného odkladu v textové podobě.

4.     Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty.

5.     Zboží musí být odesláno prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, v originálním obalu, musí obsahovat veškeré díly a příslušenství jako při dodání zboží kupujícímu. Zboží musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů apod., schopno další distribuce. Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě (faktura).  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel.

6.     Na základě řádného odstoupení od smlouvy a takto vráceného zboží budou kupujícímu vráceny neprodleně, nejpozději do 14 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu, převodem na účet peníze za objednané zboží, a to ve výši částky, za kterou bylo zboží zakoupeno v našem obchodě. Náklady na doručení zboží zpět prodávajícímu nese kupující.

7.     V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude na náklady kupujícího vráceno zpět kupujícímu.

8.     Poplatky za poštovné a balné jsou kupujícímu vráceny pouze v případě chybně zaslaného zboží nebo zboží, které došlo poškozené.


 


H. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího


Prodávající je oprávněn zrušit objednávku zejména v případech:


1.     Kdy není schopen doručit zboží v daném termínu.

2.     Kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího.

3.     V případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává.

4.     Kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

5.     při nepřevzetí zboží kupujícím ve sjednaném termínu či při dodání zboží


V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo vrácena poštou na jeho adresu.
Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání prodávajícímu v plnění sjednaného závazku, má prodávající právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. V těchto případech nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody.


I. vady zboží, záruka, reklamace


1.     Prodávající zaručuje, že dodané zboží odpovídá ustanovením aktuálně platných právních předpisů, neporušuje práva třetích osob ani jimi není zatíženo a je možno s ním zcela volně nakládat.

2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

·         má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

·         se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

·         zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

·         zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.     Ustanovení předchozího článku I. bod 2 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4.     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.     Kupující spotřebitel může svá práva z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

6.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a jsou upraveny v reklamačním řádu.

7.     Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými právními předpisy na území České republiky.

8.     Rozsah záruky, způsob a podmínky uplatnění vad zboží, stejně jako postup vyřízení vad naleznete v Reklamačním řádu.


J. Ochrana osobních údajů, uživatelský účet


1.     Ochrana osobních údajů kupujícího probíhá v souladu s platnými právními předpisy na území České republiky. Podmínky, způsob a další náležitosti naleznete v sekci Ochrana osobních údajů.

2.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Prodávající považuje údaje uvedené v uživatelském účtu a při objednávání zboží za správné.

3.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob

4.     Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva (2) roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy či obchodních podmínek.

5.     Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Použitím služeb na webových stránkách kupující vyslovuje prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních údajů pro účely, realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Mezi tyto osobní údaje patří osobní údaje poskytnuté při registraci a při nákupu, kterými jsou jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, IČ, DIČ, datum narození, fakturační adresa, doručovací adresa a telefonní číslo. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

6.     Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Souhlas se zpracováním osobních údajů se poskytuje dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

7.     Osobní údaje kupujícího jsou důvěrné a jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující bere na vědomí, že osobní údaje mohou být zpracovávány prodávajícím pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.

8.     Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě, výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla však vyslovuje kupující souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály prodávajícího či jeho obchodních partnerů.

9.     V případě, že se kupující domnívá, že prodávající nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Na základě písemné žádosti kupujícího je prodávající povinen osobní údaje odstranit z databáze.

10.   Požádá-li kupující prodávajícího o informaci týkající se zpracování osobních údajů, je prodávající povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu kupujícímu poskytnout, včetně specifikace osobních údajů a jejich zdroji, účelu zpracování osobních údajů, příjemci osobních údajů. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.K. Závěrečná ustanovení


1.     Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí výlučně českým právem. Na práva a povinnosti, která nejsou těmito obchodními podmínkami upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů, především pak zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákona č. 89/2002 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

2.     Vztahy a případné spory, které mezi stranami vzniknou, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

3.     Jsou-li některé části těchto obchodních neúčinné nebo nerealizovatelné, zůstává tím účinnost a realizovatelnost ostatních podmínek nedotčena. Mezi stranami platí poté za dohodnutou ta podmínka, která se co nejvíce blíží hospodářské podstatě neúčinného nebo nerealizovatelného ustanovení.

4.     Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či upravovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

5.     Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.1.2014.


 

Reklamační řád 


1.     Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující za přítomnosti prodávajícího nebo přepravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození zboží, je povinen je nepřevzít, vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit zástupcem prodávajícího nebo přepravcem. Podepsáním dodacího listu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že je mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

2.     Prodávající vystaví ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad, se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, atd). Na žádost spotřebitele poskytne prodávající záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo, obsah a rozsah poskytované záruky, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí.

3.     V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží vadu, má právo na reklamaci zboží. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Vadu je kupující povinen vůči prodávajícímu vytknout nejpozději do 6 měsíců od převzetí zboží.

4.     Kupující spotřebitel může svá práva z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

5.     V případě, že byla na zboží poskytnuta záruka za jakost, je kupující oprávněn uplatnit právo za vady zboží v záruční době.

6.     Prodávající poskytuje kupujícímu smluvní záruku za jakost v délce 24 měsíců pro kupujícího spotřebitele. Záruku za jakost pro kupující podnikatele může být stanovena v případě, že ji konkrétní dovozce či výrobce zboží poskytuje.

7.     Pokud je poskytována prodloužená záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužené záruky v záručním listě. Záruční doba se nevztahuje na dárky a příbaly ke zboží.

8.     Prodávající neodpovídá za vady a reklamace není oprávněná ani v případě smluvní záruky za jakost mimo jiné v těchto případech:

·         je-li vada na věci (zboží) již v době převzetí kupujícím a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny (např. zboží 2. jakosti), nebo se jedná o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,

·         vada vznikla opotřebením zboží (nebo jeho dílů) způsobené nevhodným a/nebo častým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutí životnosti). Kratší životnost zboží v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

·         vada je způsobena kupujícím a vznikla prokazatelně nesprávným užíváním zboží, (např. užíváním v rozporu s návodem k použití či v rozporu s pokyny uvedenými na obalu zboží či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného zboží), skladováním, nesprávnou údržbou či instalací, anebo jiným nesprávným jednáním;

·         kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, resp. se jedná o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy;

·         vada vznikla prokazatelně nedovolenými zásahy do zboží, nebo v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího (např. živelnou katastrofou);

·         nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo se předložený záruční list nevztahuje k reklamovanému zboží.Postup při uplatňování reklamace


1.     Reklamace se uplatňuje písemně, emailem nebo osobně na adrese prodávajícího . Kupující doručí reklamované zboží osobně nebo obyčejnou zásilkou (prosím neposílejte zboží na dobírku, bude odmítnuto a vráceno zpět odesílateli) v kompletním stavu prodávajícímu v originálním obalu nebo v obalu vyhovujícím přepravním podmínkám.

2.     Kupujícího ke zboží připojí podrobný popis závady na reklamačním listě a doklad prokazující, že reklamované zboží bylo zakoupeno v provozovně prodávajícího nebo v internetovém obchodě prodávajícího doložením dokladu o zakoupení zboží a záručního listu (pokud byl ke zboží vystaven).

3.     Při uplatnění reklamace obdrží kupující reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vyřízení reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést úplné a správné údaje, jejich úplnost a správnost potvrdí svým podpisem. Prodávající posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, a zda se jedná o podstatné porušení smlouvy či nepodstatné porušení smlouvy.

4.     Reklamace včetně odstranění vady musí být pro kupujícího spotřebitele vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do30 dnů ode dne uplatnění reklamace (neplatí pro kupující podnikatele), pokud se strany  nedohodnou na delší lhůtě.

5.     Náklady na reklamaci, resp. účelně vynaložené náklady na uplatnění práva z  vad, které kupujícímu spotřebiteli vznikly, musí být uplatněny do jednoho měsíce po vyřízení reklamace. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. Později uplatněné náklady nebudou v případě námitky prodávajícího, že tyto nebyly uplatněny včas, soudem přiznányPodstatné porušení smlouvy


1.     Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující spotřebitel právo na:

a.     dodání nové věci nebo chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,

b.     opravu věci,

c.     na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d.     odstoupit od smlouvy s právem na vrácení kupní ceny.

2.     Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo pouze na bezplatné odstranění vady.

3.     Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, nejpozději do 3 dnů. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li prodávající opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.Nepodstatné porušení smlouvy


1.     V případě, že vadou prodané věci došlo k nepodstatnému porušení kupní smlouvy, může kupující požadovat odstranění vady nebo poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny.

2.     V případě, že vada je odstranitelná, má kupující vždy výhradně právo pouze na odstranění vady opravou věci.

3.     Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

4.     V případě odstoupení od smlouvy či poskytnutí slevy z ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.Závěrečné ustanovení


1.     Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.

2.     Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2014. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.